Värdegrund

Värdegrund

Allt ProcessRum gör ska bidra till en mer levande demokrati. Individ, organisation och samhälle tjänar på delaktighet, maktdelning och inkludering. Alla människor har rätt till samma förutsättningar att påverka sitt liv och sin kontext oavsett ålder, kön, sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning.

Tankar om demokrati

Vi lever i ett samhälle med goda förutsättningar för utveckling, entreprenörskap och påverkan. De allra flesta människor har åsikter om nuet och om framtiden. Samtidigt uppfattar många att rädslor och normer står i vägen för deras drömmar, att ingen lyssnar, att de står utanför eller det finns få möjligheter att påverka. Känslan av att de traditionella strukturerna inte kan eller vill fånga upp nya idéer föder likgiltighet, fördomar eller fokus på de enkla frågorna.

ProcessRums arbete genomsyras av en demokratisk värdegrund, en humanistisk människosyn och en vision att bidra till en mer levande demokrati. Värdegrunden, människosynen och visionen finns med när vi skapar mötesplatser för idéburna ledare, stöttar medlemsstyrda organisationer och utvecklar sociala entreprenörer. Vi ser det så här: Världen är inte svart eller vit. Den består av gråskalor. Och en massa regnbågsfärger.

ProcessRum erbjuder verktyg som får människor att gå från vanmakt till egenmakt.

 

Demokratins ABC

ProcessRums värdegrund och arbetssätt går i linje med Robert A. Dahls Demokratins ABC.
A) Var och en har rätt att få sitt eget bästa beaktat i lika hög grad som andra vid gemensamma beslut.
B) Så gott som varje vuxen begriper sitt eget bästa bättre än någon annan.
C) Så gott som varje vuxen är lika kapabel -eller åtminstone tillräckligt kapabel- att bedöma och fatta beslut i gemensamma frågor som berör hans eller hennes intressen.

Läs mer i boken Demokratin och dess antagonister, Ordfront förlag 1999